OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 8 lutego 2018 r. dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  pn.

 

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. o znaczeniu NIZ7001_A”, w skład której wchodzą elementy ;

 

1/            - stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,

2/            - anteny sektorowe i radioliniowe,

3/            - urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,

4/            - sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,

5/            - ogrodzenie,

6/            - instalacja zasilająca i odgromowa.”

 

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 896 położonej w obrębie  miejscowości Banachy.

 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

WÓJT  GMINY

 / - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 09 lutego 2018 15:39

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 365

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl