OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1073)

podaję do publicznej wiadomości

 

że w dniu 20.12.2017 r.  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą elementy:

-       Stalowa wieża kratowa o wysokości do 56 m,

-       Anteny sektorowe i radioliniowe.

-       Urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze,

-       Sieci kablowe łączące urządzenia sterujące z antenami,

-       Ogrodzenie,

-       Instalacja zasilająca i odgromowa.

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 896 położonej w obrębie  miejscowości Banachy.

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11) w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 04 stycznia 2018 13:57

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 403

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl