Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 18 listopada 2008 r

 

w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

      Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 r. z późn. zm.) oraz art. 53  ust. 1     ustawy   z dnia    27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 17 listopada  2008 r  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa budynku stacji elektroenergetycznej 110/15 kV wraz z urządzeniami, dwa transformatory 110/15 kV, budowa linii napowietrznej dwutorowej 110 kV dla zasilania stacji po trasie istniejącej linii napowietrznej 15 kV, przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV  na linię kablową oraz budowa zjazdu publicznego i zbiornika na ścieki   w miejscowości  Łazory na działkach o nr ewidencyjnych:

42,43,44,45,46,47,54,55,62/3, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1,67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 98, 120/1,120/2, 120/3, 120/4, 120/5,  121, 122, 123/2, 123/8, 2208, 2164, położonych w miejscowości Łazory, i na działach nr 311, 312/2, 313, 196 położonych w miejscowości Rogóźnia.

 

      W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy Urzędu  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

                                                                                    Wójt

 

                                                                         /-/ Henryk Bździuch

Opublikowano: 20 listopada 2008 15:12

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 2188

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl