XLVII SESJA RADY GMINY W HARASIUKACH

W dniu 14 marca 2014r. o godzinie 1300 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy w Harasiukach.

Rada Gminy w Harasiukach uchwaliła następujące uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku;

- w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2014;

- w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 858 w miejscowości Rogóźnia;

- w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1066 R w miejscowości Harasiuki;

-w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.

- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Harasiuki.

Również na tej Sesji Rada Gminy przyjęła taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zaproponowane przez Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach w następującej wysokości:

1. Cena wody dla wszystkich odbiorców - 3,89 zł zł/m3 netto

2. Cena usługi odprowadzania ścieków - 9,68 zł zł/m3 netto

Obecna stawka za wodę wynosiłi 3,95 zł/m3 netto, a za odprowadzanie ścieków - 9,86 zł/m3 netto.

Ponadto zostały uchwalone dopłaty do uchwalonych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:

1. Zaopatrzenie w wodę - 1,20 zł/m3

2. Odprowadzanie ścieków - 4,82 zł/m3

Po wprowadzeniu dopłat cena 1 m3 wody dla odbiorcy wynosiuć będzie 2,69 zł, a usługi odprowadzania 1 m3 ścieków wynosić będzie 4,86 zł, czyli ceny nie ulegną zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących.

Uchwalone taryfy i dopłaty obowiązują od 5 maja 2014r do 4 maja 2015r.

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności oraz zgodnie z haromonogramem pracy Rady Gminy na Sesji zostały przedstawione informacje:

- Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Harasiuki za 2013r;

- Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego;

- o działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Harasiuki i Szpitala Powiatowego w Nisku za 2013r. w szczególności z dostępnością do specjalistycznych usług medycznych.

Ponadto na Sesji została przedstawiona informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Harasiukioraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.

Wśród gości przybyłych na Sesję był Starosta Niżański Pan Gabriel Waliłko, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Janusz Nawrocki, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Pan Stanisław Krasny, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku podinsp. Jacek Iracki, Komendant Posterunku Policji w Harasiukach Pan Roman Łyko oraz Prezes GKS "GRABNIAK" Pan Krystiam Błaszczak.

Opublikowano: 17 marca 2014 14:10

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1290

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl