ZAPROSZENIE NA XXV SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

XXV SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY HARASIUKI

odbędzie się w dniu 27 listopada 2020r. o godz. 13 00

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołów XXI, XXII, XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy.

4. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

5. Zapoznanie z informacją na temat realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w bieżącym roku.

6. Informacja o pozyskanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2019r i I półroczu 2020r.

7. Zapoznanie się z informacją w zakresie udzielonych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów zaliczanych do  sektora finansów publicznych oraz na prace konserwatorskie przy zabytkach gminnych oraz sposobu rozliczania tych dotacji w 2019roku. 

8. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o prowadzonych remontach obiektach użyteczności publicznej w bieżącym roku.

9. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2020r.

10. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w Gminie Harasiuki za rok szkolny 2019/2020.

11. Informacja o wynikach kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Harasiuki w Zakładzie Usług Komunalnych w Harasiukach.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

15. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

16. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

17. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy w sprawie analizy oświadczeń o stanie majątkowym pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

18. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY HARASIUKI

odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 930

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

3. Zapoznanie z informacją na temat realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w bieżącym roku.

4. Informacja o pozyskanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2019r i I półroczu 2020r.

5. Zapoznanie się z informacją w zakresie udzielonych dotacji z budżetu gminy dla podmiotów zaliczanych do  sektora finansów publicznych oraz na prace konserwatorskie przy zabytkach gminnych oraz sposobu rozliczania tych dotacji w 2019roku. 

6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych o prowadzonych remontach obiektach użyteczności publicznej w bieżącym roku.

7. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2020r.

8. Informacja o stanie i realizacji zadań oświatowych w Gminie Harasiuki za rok szkolny 2019/2020.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

14. Zapytania i informacje.

15. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

Opublikowano: 19 listopada 2020 14:05

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 181

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl