ZAPROSZENIE NA XXI SESJĘ RADY GMINY HARASIUKI I POSIEDZENIE KOMISJI

XXI SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY HARASIUKI

odbędzie się w dniu 30 lipca 2020r. o godz. 13 00

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołów XVIII, XIX i XX Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok.

6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Harasiuki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2019 rok.

9. Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Harasiuki o wykonaniu budżetu za 2019 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Harasiukach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego.

12. Debata nad raportem o stanie Gminy Harasiuki za 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Harasiuki wotum zaufania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Harasiuki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

15. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Harasiuki w okresie zimowym 2019/2020.

16. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2019 roku.

17. Informacja na temat działań gminy podejmowanych względem osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

18. Informacja o prowadzonych inwestycjach i remontach w 2019r. w Szkołach Podstawowych oraz zadaniach planowanych do realizacji w 2020r w tym zakresie.

19. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej gminy Harasiuki za rok 2019.

20. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

21. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Błonie gmina Harasiuki.

22. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

23. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

24. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

25. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego zadania publicznego.

26. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki.

27. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego.

28. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

29. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2020r.

30. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2020-2024.

31. Interpelacje i zapytania radnych.

32. Wolne wnioski i informacje.

33. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 900

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2019 rok

3. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Harasiuki w okresie zimowym 2019/2020.

4. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2019 roku.

5. Informacja na temat działań gminy podejmowanych względem osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

6. Informacja o prowadzonych inwestycjach i remontach w 2019r. w Szkołach Podstawowych oraz zadaniach planowanych do realizacji w 2020r w tym zakresie.

7. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej gminy Harasiuki za rok 2019.

8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Błonie gmina Harasiuki.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Niżańskiego zadania publicznego.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Harasiuki.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2020r.

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2020-2024.

19. Zapytania i informacje.

20. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

Opublikowano: 22 lipca 2020 08:29

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 420

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl