ZAPROSZENIE NA XV SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XV SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołu XII, XIII i XIV Sesji Rady Gminy.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Harasiuki za rok szkolny 2018/2019.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w podatku rolnym.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna w podatku leśnym.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Harasiuki.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Harasiuki

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Harasiuki na lata 2019 – 2032.

15. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.

16. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

17. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r.

o godz. 800 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Harasiuki za rok szkolny 2018/2019.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Harasiuki na lata 2020 - 2024.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w podatku rolnym.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna w podatku leśnym.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Harasiuki.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Harasiuki.

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Harasiuki na lata 2019 – 2032.

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

18. Dyskusja i wolne wnioski.

19. Zamknięcie posiedzenia.

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

Opublikowano: 26 listopada 2019 15:40

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 371

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl