ZAPROSZENIE NA XII SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XII SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 14 października 2019r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołu IX, X i XI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

5. Informacja o imprezie plenerowej „Grzyby 2019” oraz innych planowanych  działaniach i przedsięwzięciach kulturalnych w 2019r.

6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2019r.

7. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych na temat prowadzonych remontów mienia komunalnego w I półroczu 2019r.

8. Informacja o otrzymanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2018r i I półroczu 2019r.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Harasiuki  na lata 2019 - 2022”.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku złożonego w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 14 października 2019 r.

o godz. 1100 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołu IX, X i XI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja  z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

5. Informacja o imprezie plenerowej „Grzyby 2019” oraz innych planowanych  działaniach i przedsięwzięciach kulturalnych w 2019r.

6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Harasiuki za I półrocze 2019r.

7. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych na temat prowadzonych remontów mienia komunalnego w I półroczu 2019r.

8. Informacja o otrzymanych przez gminę zewnętrznych środków finansowych w 2018r i I półroczu 2019r.

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.

11. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

12. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Harasiuki  na lata 2019 - 2022”.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku złożonego w trybie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

 

Opublikowano: 04 października 2019 17:13

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 375

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl