ZAPROSZENIE NA IX SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

IX SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Harasiuki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 rok.

9. Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Harasiuki o wykonaniu budżetu za 2018 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Harasiukach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego.

12. Debata nad raportem o stanie Gminy Harasiuki za 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Harasiuki wotum zaufania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Harasiuki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

15. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Harasiuki w 2018r.

16. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2018 roku.

17. Informacja na temat działań gminy podejmowanych względem osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

18. Informacja na temat placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Harasiuki w zakresie przeprowadzonych remontów i wyposażenia w pomoce dydaktyczne w związku z realizacją zadań oświatowych w 2018/2019r.

19. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r.

o godz. 900 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2018 rok.

3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Harasiuki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

4. Informacja Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku oraz Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach w zakresie utrzymania dróg na terenie Gminy Harasiuki w 2018r.

5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki w 2018 roku.

6. Informacja na temat działań gminy podejmowanych względem osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

7. Informacja na temat placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Harasiuki w zakresie przeprowadzonych remontów i wyposażenia w pomoce dydaktyczne w związku z realizacją zadań oświatowych w 2018/2019r.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

 

Opublikowano: 12 czerwca 2019 07:45

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 365

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl