ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJIVI SESJA

VIII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 21 marzec 2019r.

o godz. 11 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o działalności bieżącej Wójta Gminy Harasiuki.

3. Przyjęcie protokołu III, IV i V Sesji Rady Gminy.

4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2019”.

5. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

6. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

7. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

8. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Harasiuki”

9. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

10. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 21 marzec 2019 r.

o godz. 900 w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2019”.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Harasiuki”.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2019r.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia

 

   Przewodniczący  Komisji

 /-/ Elżbieta Struk

/-/ Aneta Mazurek

/-/ Andrzej Koza

 

Opublikowano: 13 marca 2019 15:02

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 556

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl