Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi.

I. Zamawiający:

Gmina Harasiuki z siedzibą 37-413 Harasiuki 112A

II. Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób (mężczyzn) w postaci:
  1) schroniska dla bezdomnych,

  2) noclegowni,
  3) ogrzewalni
 2. Podmiot składający propozycję zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług okresowego schronienia, całodziennego wyżywienia, umożliwienia wykonywania czynności higienicznych, prania odzieży, podstawowych środków czystości higieny osobistej, w miarę możliwości odzieży i obuwia stosownie do pory roku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, pomoc w terapii uzależnień, pomoc
  w uregulowaniu sytuacji prawnej, pomoc w przezwyciężaniu kryzysu będącego źródłem bezdomności, pomoc w poszukiwaniu pracy i samodzielnego mieszkania
 3. Dopuszcza się częściową realizację zamówienia.

III. Wymagania:

 1. Wykonawcą może być podmiot , którego cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę.
 2. Wykonawca spełnia warunki lokalowe, które odpowiadają standardom sanitarno-epidemiologicznym i przeciwpożarowym oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych i ogrzewalni ( Dz. U. z 2017r. poz.953)
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

Podmioty nie spełniające ww. wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy.

IV. Wymagana dokumentacja: ( kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w wymaganiach w  pkt 1 i 2,
 2. Wyciąg z KRS lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
  z zastrzeżeniem , że jego data wydania obowiązuje do dnia  31 grudnia 2019r.
 3. W przypadku organizacji (stowarzyszenie fundacje itp.) – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z KRS.
 4. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu
 5. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,
 6. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu- dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu , zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

V. Przewidywany termin realizacji;

Od 15 lipca 2018r. do 31 grudnia 2019r

VI. Kryteria wyboru:

 1. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta , która umożliwi schronienie w najbliższej odległości od gminy Harasiuki.
 2. Propozycję cenową proszę złożyć na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami:
  a) w siedzibie zamawiającego

  b) przesłać na adres  Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112A
  c) przesłać na adres poczty elektronicznej: ops@harasiuki.pl
  w terminie do dnia 3 lipca 2018r do godz. 14:00.
 3. Cena ( wartość brutto powinna zostać określona w polskich złotych . Odpłatność za usługę regulowana będzie przelewem bankowym na konto Zleceniobiorcy w oparciu o noty księgowe wystawione i doręczone przez Zleceniobiorcę do 15-go dnia każdego kolejnego miesiąca .

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowano: 19 czerwca 2018 16:01

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Załącznik do propozycji cenowej [29.5 KB]

Wyświetleń: 181

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl