ZAPROSZENIE NA XL SESJĘ RADY GMINY W HARASIUKACH I POSIEDZENIE KOMISJI

XL SESJA

VII kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 8 czerwiec 2018r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Harasiuki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2017 rok.

9. Przedstawienie opinii wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Harasiuki o wykonaniu budżetu za 2017 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Harasiukach o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

11. Informacja o stanie mienia komunalnego.

12. Dyskusja.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Harasiuki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

14. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej gminy Harasiuki za rok 2017.

15. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

16. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

17. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

18. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach.

19. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

20. Interpelacje i zapytania radnych.

21. Wolne wnioski i informacje.

22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący 

Rady Gminy

/-/  Dariusz Łebko

 

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 8 czerwiec 2018 r.

o godz. 10 00  w sali konferencyjnej

Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2017 rok.

3. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Harasiuki z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

4. Zapoznanie z oceną zasobów pomocy społecznej gminy Harasiuki za rok 2017.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Harasiuki.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół w Harasiukach.

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodniczący  Komisji

/-/ Andrzej DEMIDOWSKI

/-/  Bożena MAŁEK

/-/ Teresa KARGOL

Opublikowano: 25 maja 2018 15:04

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 188

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl