1. „Wykonanie remontu i modernizacji drogi dojazdu rolnego w miejscowości Nowa Wieś i Huta Nowa.”

Roboty polegały na wytyczeniu trasy, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych w miejscowości Nowa Wieś na długości 759mb i w miejscowości Huta Nowa na długości 470mb.Wartość robót na drodze w Nowej Wsi to kwota 44 181,53zł a w Hucie Nowej 40 647,18zł. Łączna wartość zadania opiewała na kwotę 84 828,71 zł Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 25 000 z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 59 828,71zł.

2. ”Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej.”

Zakres robót obejmował wykonanie boiska sportowego o wymiarach 22mb x 44mb, w tym :wyrównanie płyty boiska mieszanką mineralno – bitumiczną, wykonaniu ogrodzenia i odwodnienia, ułożeniu nawierzchni z tworzyw sztucznych POLYTAN S, montażu sprzętu sportowego. Wartość zadania to kwota 270 249,22 zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 117 400zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 152 849,22zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl