1. ”Modernizacja drogi gminnej przez miejscowość Żuk Nowy.”

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami na długości 850m. Wartość robót opiewała na kwotę 134 514,00 zł. Na realizację w/w zadania Gmina pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach „ Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich” w kwocie 100 000,00 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 34 514,00zł.

2. „Modernizacja drogi dojazdu rolnego w miejscowości Hucisko.”

Roboty polegały na na utwardzeniu nawierzchni tłuczniem kamiennym i wykonaniu powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na długości 530mb. Wartość robót to kwota 36 211,09 zł. w tym pozyskane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to kwota 16 000 zł. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 20 211,09zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl