Program Rozwoju Obszarow Wiejskich (PROW) jest programem realizowanym w latach 2007 - 2013. koncentruje się na czterech osiach wsparcia, które odzwierciedlają priorytetowe potrzeby oraz kierunki rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zrealizowano :


1. „Rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazory”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował remont istniejącego budynku ( wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) oraz rozbudowę budynku o dodatkowe pomieszczenia ( salę konferencyjną ) sanitariaty, pomieszczenie na garaż OSP. Łączna wartość inwestycji to kwota 493 049,60 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 256 006 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych. Środki finansowe przeznaczone z budżetu gminy na realizację w/w inwestycji to kwota 237 049,60zł.

Budynek świetlicy wiejskiej w Łazorach  w trakcie rozbudowy.

Budynek świetlicy wiejskiej w Łazorach w trakcie rozbudowy

Budynek świetlicy wiejskiej w Łazorach po rozbudowie

Budynek świetlicy wiejskiej w Łazorach po rozbudowie

Roboty zakończono w sierpniu 2010r,. Realizacja inwestycji przyczyniła sie do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców , oraz stworzyła warunki do organizowania spotkań imprez kulturalnych i historycznych.

2. "Rozbudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowosci Gózd".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przeprowadzenie remontu istniejącego budynku (wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z dobudową nowych pomieszczeń z przeznaczeniem na garaż OSP , sanitariaty pomieszczenia socjalne. Ogólna wartość projektu opiewała na kwotę 467 161,26 zł w tym dofinansowanie z EFRROW w kwocie 273 550 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Z budżetu gminy na realizację w/w inwestycji wydatkowano kwotę 193 611,26zł.

Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd przed rozbudową.


Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd przed rozbudową.

Roboty rozpoczeto w miesiącu wrześniu 2009r

Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd po rozbudowie.


Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd po rozbudowie.

Inwestycję zrealizowano w latach 2009 – 2010.

W wyniku realizacji inwestycji stworzone zostały odpowiednie warunki do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

3. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Huta Krzeszowska".

Inwestycja realizowana była w II etapach na przełomie roku 2011 i 2012. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie ciągu pieszo- jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej, łączącego drogę publiczną z obiektami sportowymi, placu wielofunkcyjnego utwardzonego kostka betonową, toru rowerowo sprawnościowego z kostki bezfazowej,miasteczka ruchu drogowego (utwardzone kostką betonową bezfazową uliczki tworzące zamknięty układ komunikacyjny), boiska do badmintona o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, bieżni o nawierzchni z mączki ceglanej,umocnienie skarp płytami ażurowymi, urządzenie terenów zielonych.

Wartość inwestycji to kwota 908 652,29 zł. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 369 370,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Z budżetu gminy wydatkowana zostanie kwota 539 282,29zł.

Realizacja inwestycji prowadzona była w okresie od 4.04.2011 do 31.08.2012roku.

4. "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Hucisko."

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie: - boiska do piłki nożnej o powierzchni trawiastej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej ( do piłki koszykowej, i siatkówki ),- bieżni lekkoatletycznej 3 torowej , skoczni w dal, trybuny dwurzędowej, ogrodzenia terenu. Całkowita wartość inwestycji to kwota 479 750,50 zł, w tym dofinansowanie w ramach działania „Wdrażania Lokalnych Strategi Rozwoju - działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 292 578,00zł, co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Z budżetu gminy na realizację w/w inwestycji wydatkowano kwotę 187 172,50zł. Realizacja inwestycji prowadzona była w roku 2011.

Boisko w miejscowości Hucisko trakcie realizacji

Boisko w miejscowości Hucisko trakcie realizacji

Boisko w miejscowosci Hucisko po przebudowie.

Boisko w miejscowosci Hucisko po przebudowie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 (RPO WP ) jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionu, celem nadrzędnym RPO WP jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany jest poprzez zidentyfikowane osie priorytetowe określające podstawowe rozwiązania strategiczne na poziomie regionalnym.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 5, Działanie 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B Inna infrastruktura sportowo-rekreacyjna zrealizowano projekt :

5. "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Harasiuki."

Roboty prowadzone były w dwóch etapach.

Boisko wielofunkcjne na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Boisko wielofunkcjne na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Etap pierwszy był realizowany w okresie od września do listopada 2009r, przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”, i Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zakres rzeczowy pierwszego etapu obejmował wykonanie:

  1. dwóch boisk o sztucznej nawierzchni ( tj. boiska z trawy syntetycznej o powierzchni całkowitej 1860 m 2, boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni całkowitej 1500m 2 wraz z wyposażeniem),
  2. budynku sanitarno szatniowego o powierzchni 58.20 m2,
  3. ogrodzenia, oświetlenia boisk oraz zagospodarowanie terenu

Całkowity koszt realizacji pierwszego etapu to kwota 1 396 999,76zł

Scena plenerowa z zapleczem ( amfiteatr ) na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Scena plenerowa z zapleczem ( amfiteatr ) na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Realizację drugiego etapu robót rozpoczęto w maju 2010r. Zakres rzeczowy drugiego etapu obejmował wykonanie:

  1. boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o powierzchni 1056 m 2, wraz z ogrodzeniem i oświetleniem,
  2. sceny plenerowej amfiteatru) z zapleczem sanitarno-szatniowym,
  3. dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placu utwardzonego przed sceną z przeznaczeniem na tor do nauki jazdy rowerem wraz z wyposażeniem przenośnym,
  4. drogi dojazdowej do kompleksu,
  5. urządzenie terenów zielonych oraz –placu trawiastego z przeznaczeniem na pole do gry w minigolfa,

Całkowity koszt realizacji drugiego etapu to kwota 1992 381,58 zł.

Łącznie całkowita wartość projektu to kwota 3 389 381,34 zł, .w tym środki:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 037 162,98zł, co stanowiło 69% kosztow kwalifikowalnych.

Budżetu Państwa – 333 000,00zł,

Budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego – 333 000,00zł,

Budżetu Gminy Harasiuki – 686 218,36 zł,

6. "Remont chałupy lasowiackiej w Krzeszowie Górnym".

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, fundamentowych, ciesielskich, pokrywczych i impregnacyjnych przy zabytkowej chałupie lasowiackiej w Krzeszowie Górnym, wpisanej do rejestru zabytków pod poz. A – 603 decyzją z dnia 22.10.1998r. Efektem przeprowadzonego remontu jest wymiana fundamentów, podwalin, pokrycie budynku gontem łupanym z drewna modrzewiowego wraz z impregnacją.

Całkowita wartość zadania to kwota 55 312,96zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 44 007,00zł , co stanowiło 80% kosztów kwalifikowalnych zadania Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 11 305,96zł. Roboty remontowe prowadzone były w okresie od 26 czerwca 2013r do 10 lipca 2013r.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl