Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) był jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużyły do realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Celem strategicznym ZPORR było tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR )na lata 2004 – 2006, Priorytet III, Działanie 3.1.zrealizowano:1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102106R Rogóźnia – Banachy od km 0 + 000 do km 2 +50,"

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie podbudowy, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej. Wartość projektu 650 680,05 zł w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 325 340,02, co stanowiło 50% kosztow kwalifikowalnych inwestycji oraz dofinansowanie z budzetu państwa w kwocie 65 068,00zł co stanowiło 10% kosztów kwalifikowalnych. Z budżetu gminy na realizacje w/w zadania wydatkowano kwotę 260 272,03zł.

Droga Rogóźnia – Banachy przed remontem

Droga Rogóźnia – Banachy przed remontem

W dniu 30 maja 2006 r. dokonano przekazania placu budowy i rozpoczęto roboty drogowe.

Droga Rogóźnia – Banachy po remoncie

Droga Rogóźnia – Banachy po remoncie

Realizację zadania zakończono w miesiącu wrześniu 2006

W dniu 29 września 2006r dokonano odbioru wykonanych robót i przekazano drogę do użytkowania. Realizacja zadania stworzyła warunki do uruchomienia połączeń autobusowych przez miejscowość Banachy.


2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102107R Łazory – PCB Harasiuki od km 0 +000 do km 1 + 554,00”.

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez wykonanie podbudowy tluczniem kamiennym i nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Wartość zadania to kwota 601 719,27zł, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 448 155,93zł, co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych , dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 59 754,12 zł. Środki finansowe wydatkowane na realizację zadania z budżetu gminy to kwota 4 935,38

Droga Łazory – PCB Harasiuki przed remontem


Droga Łazory – PCB Harasiuki przed remontem

Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez wykonanie podbudowy tluczniem kamiennym i nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej. Wartość projektu 601 719,27zł, w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 448 155,93zł, co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych , dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 59 754,12 zł, co stanowiło 10% kosztów kwalifikowalnych i budżetu wojewodztwa w kwocie 88 873,84zł, Srodki finansowe z budżetu gminy to kwota 4 935,38

Droga Łazory – PCB Harasiuki po remoncie

Droga Łazory – PCB Harasiuki po remoncie

W dniu 15 listopada 2006 r dokonano odbioru ostatecznego robót i przekazano drogę do użytkowania. Realizacja zadania umożliwiła połączenie drogi powiatowej Nr 1066R Gózd Lipiński - Harasiuki z drogą powiatową Nr 1067R Bidaczów - Łazory.

3. „ Budowa mostu na rzece Tanew w ciągu drogi gminnej Sieraków – Kurzyna”

Zakres rzeczowy obejmował : wybudowanie mostu przez rzeke Tanew o długości całkowitej 72,40m, szerokości 7,00m i nośności 20 ton, wykonanie dojazdów do mostu, remont koryta rzeki, Wartość projektu to kwota 2 291 881,24 zł w dofinansowanie z EFRR w kwocie 1 098 979,72 zł co stanowiło 50% kosztów kwalifikowalnych oraz budżetu państwa w kwocie 219 795,94 zł, co stanowiło 10% kosztow kwalifikowalnych inwestycji. Środki finansowe wydatkowane na realizację inwestycji z budżetu gminy to kwota 973 105,58 zł.

Dotychczasowy most konstrukcji drewnianej o długości 80mb, szerokości 5 mb i nośności 10 ton został wybudowany w 1983r przez żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 3747 z Dęblina. Budowało go 45 żołnierzy przez okres 6 tygodni. Dnia 23 października 1983 r z okazji 40-lecia powstania Ludowego Wojska Polskiego dokonano jego otwarcia i służył mieszkańcom okolicznych miejscowości aż do 2007 r.

Widok na nowy most przez rzekę Tanew w miejscowości Sieraków

Widok na nowy most przez rzekę Tanew w miejscowości Sieraków

W dniu 31.08.2007 r zakończono realizację zadania a w dniu 1 lutego 2008 r dokonano uroczystego otwarcia mostu.

Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę układu komunikacyjnego w gminie oraz w regionie, ponieważ umożliwiła połaczenie drogi wojewodzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj z drogą powiatową Nr 1048R Wołoszyny – Banachy.

4. „Rozbudowa budynku szkoły w Harasiukach”

Zakres robót obejmował budowę hali sportowej, części dydaktycznej i rozbudowę bloku żywieniowego. Łączna powierzchnia użytkowa to 2 264,10 m2.

Ogólna wartość inwestycji to kwota 4 739 588,55 zł.

Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie:

  • z EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 828 367,87 zł,
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 770 000,00 zł,
  • z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych w kwocie 150 000,00 zł.

Łącznie pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 748 367,87 zł.

Z budżetu gminy na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 2 991 220,68 zł.

Budynek szkoły po rozbudowie

Budynek szkoły po rozbudowie

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano halę sportową o wymiarach areny 24 x 42 mb, obiekt dydaktyczny obejmujący trzy sale lekcyjne, szatnie, sanitariaty, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, ciągi komunikacyjne (korytarze) oraz blok żywieniowy obejmujący kuchnię, jadalnię, pomieszczenia technologiczne i magazynowe. W nowo wybudowanym obiekcie zakupiono i zamontowano wyposażenie na kwotę 325 717,49 zł.

Realizację inwestycji zakończono w 2008 roku.

5. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ( SPO ) „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoj obszarow wiejskiech 2004 – 2006 ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.”


zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.

"Wzrost atrakcyjności kulturalno-rekreacyjnej Harasiuk poprzez rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej".

Zakres robót obejmował remont istniejącego budynku świetlicy oraz rozbudowę o pomieszczenie hotelowe, pomieszczenie kuchni, sali konferencyjnej oraz sanitariaty. Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 722 959,18 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w wysokości 450 000,00 zł. Środki przeznaczone z budżetu gminy na realizację zadania to kwota 272 959,18zł.

Budynek świetlicy wiejskiej w trakcie rozbudowy.


Budynek świetlicy wiejskiej w trakcie rozbudowy.

Widok na budynek świetlicy wiejskiej w Harasiukach  po rozbudowie.


Widok na budynek świetlicy wiejskiej w Harasiukach po rozbudowie.

Roboty prowadzone były w latach 2005 – 2006. Realizacja projektu przyczyniła się do ożywienia działalności kulturalnej na wsi, umożliwiła funkcjonowanie projektu „ Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich” Jedno z nowo powstałych pomieszczeń wyposażono w łącze internetowe oraz 6 zestawów stanowisk komputerowych, projektor, ekran oraz monitor szkoleniowy 42cal. Realizacja inwestycji stworzyła również możliwość organizacji różnego rodzaju imprez, konferencji, szkoleń, i spotkań społeczności lokalnej.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl