SAPARD - Przedakcesyjny Instrument Wspierania Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - program, który przygotowywał kraje kandydujące do korzystania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Instrumentu Wspierania Rybołówstwa. Jego zadaniem było udzielenie wsparcia dla modernizacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w krajach kandydujących z Europy Środkowej w okresie przedakcesyjnym, powołany został w 1999 roku. Grupą docelową tego funduszu były tylko obszary wiejskie. Zadaniem funduszu SAPARD były szeroko pojmowane inwestycje w rozwój obszarów wiejskich i infrastrukturę rolniczą.

W ramach programu przedakcesyjnego SAPARD Działanie 3 "Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich" zrealizowano następujące zadania :

1. ”Budowa ujęcia, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś,”

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę SUW wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu, budowe ujecia wody , sieci wodociągowej przesyłowej o długości 4 788m, przyłacza energetycznego. Wartość zadania to kwota 887 486,34 ,w tym kwota dofinansowania 562 017,40zł , co stanowiło 64,41% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 245 468,94zł . Inwestycja realizowana była również przy współfinansowaniu środkow z kontraktu wojewódzkiego w kwocie 80 000 zł i pożyczki WFOŚ i GW w kwocie 220 000zł .

Realizację zadania zakończono w miesiącu lipcu 2003r. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy jakości dostarczanej wody oraz zmniejszenia kosztów uzdatniania i dostawy.

Widok na budynek stacji uzdatniania wody

Widok na budynek stacji uzdatniania wody

2. "Modernizacja drogi gminnej Szeliga - Huta Podgórna nod km 0,00 + 1 + 148."

3. "Modernizację drogi gminnej Szeliga - Huta Podgórna na długości 1810 m".

4. „Budowa wjazdów, dróg manewrowych, parkingów i chodników w miejscowości Harasiuki”.

5. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Harasiuki Etap II.”

Łącznie w ramach programu SAPARD pozyskano środki finansowe na kwotę 1 990 789,89zł.

POWRÓT

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl