ŚWIADCZENIA RODZINNE

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca należne świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. z 2017r. poz. 1257 z późn zm.). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim; 2) cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na pobyt czasowy, posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostep do rynku pracy" 3) świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1) zasiłek rodzinny :- zasiłek rodzinny do ukończenia 5 roku życia- 95,00 zł zasiłek rodzinny w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku zycia- 124,00 i dziecko powyżej 18 roku zycia 135,00 zł, dodatki do zasiłku rodzinnego: - urodzenia dziecka (1000,- zł jednorazowo) - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ( 400,- zł miesięcznie) - samotnego wychowywania dziecka ( 193,- zł lub 273,- zł na dziecko nie więcej niż 386,- zł lub 556,- zł na wszystkie dzieci miesięcznie) - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,- zł na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie) - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( 90,- zł do 5 roku życia dziecka, 110,- zł powyżej 5 roku życia miesięcznie) - rozpoczęcia roku szkolnego ( 100,- zł jednorazowo raz w roku) - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( 69,- zł na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły; 113,- zł na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły. Kryterium do zasilku rodzinnego od 1 listopada 2015r. wynosi 674 zł.

2) świadczenia opiekuńcze:

Zasiłek pielęgnacyjny

- zasiłek pielęgnacyjny- przysługuje w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,- zł miesięcznie. Przysługuje on: ● niepełnosprawnemu dziecku, ● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ● osobie, która ukończyła 75 lat ● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Specjalny zasilek opiekuńczy:

- specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U z 2012r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013r. poz. 1439) ciązy obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymujacą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego wspołudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasilek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łaczny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

- świadczenie pielęgnacyjne- z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce lub ojcu,  opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastepczą spokrewnioną i innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musi powstać przed 18 rokiem życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2018r. wynosi 1477 zł. 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: Zapomoga przysługuje w wysokości 1.000 zł na każde żywo urodzone dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zapomoga przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Kryterium dochodowe 1922 zł na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764 zł. Świadczeniami wypłacanymi niezależnie od posiadanego dochodu są: zasiłek pielęgnacyjny
i świadczenie pielęgnacyjne, mogą je uzyskać osoby niespełniające kryteriów dochodowych. Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest od miesiąca w którym wpłynął od Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do końca okresu zasiłkowego. W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od dnia 1 lipca.  

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek, 2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, 3) orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli wychowujemy dziecko niepełnosprawne), 4) zaświadczenie lub oświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, 5) zaświadczenia lub oświadczenie  o uzyskanych dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 6) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, 7) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, 8) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedstawiona lista opisuje tylko najważniejsze dokumenty konieczne przy składaniu wniosków. Potrzebnych dokumentów może być więcej. Szczegółowych informacji, o tym, jakie dokumenty należy przedstawić w konkretnej sytuacji, udziela Ośrodek Pomocy Społecznej.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach realizuje ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U
z 2015 poz. 859 z późn.zm). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bez względu na wiek. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Do wniosku należy dołączyć:

-oświadczenie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych(dochód, składki na ubezpieczenie społeczne, należny podatek)

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

- zaświadczenie o wyegzekwowanych alimentach organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne,

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

- zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły,

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku, gdy osoba złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 31 sierpnia , świadczenia wypłacone zostaną do dnia 31 października. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

  

 WNIOSKI DO POBRANIA

 

 

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl