Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymują raz w roku świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole, co oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której  jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie przysługuje  raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na okres zasiłkowy 2018/2019 składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie i będą  przyjmowane:

  • elektronicznie od 1 lipca 2018r do 30 listopada 2018r. za pośrednictwem platformy Emp@tia oraz wybranych systemów bankowych,
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37 – 413 Harasiuki 112A.

Na wnioski złożone w okresie od  1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018r.  Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. będą realizowane w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach lub  telefonicznie pod numerem telefonu 15/8791364 oraz na stronie internetowej www.mpips.gov.pl/DobryStart

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl