Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach

Harasiuki 112a,

37-413 Harasiuki

Inspektorem Danych osobowych jest:

Jakub Smykla
tel. 882 491 546,

email: marketing@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

- świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,

- świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczeń,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczeń,

-  prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- przyznania zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania zasiłku,

-  przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-  wspierania rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie przyznania rodzinie asystenta rodziny i prowadzeniu wsparcia przez niego,

-  świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie niezbędnym do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia,

-  zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,

-  wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

-  prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej,

- Ustawa z dnia 09 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- Ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty,

- oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl