POMOC SPOŁECZNA


Świadczenia 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t.Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna jest adresowana do osób o najniższych dochodach.

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie
o pomocy społecznej:

 1. Trudna sytuacja życiowa (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, problemy rodzin wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna, alkoholizm i narkomania).
 2. Trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowym (634,- zł dla osoby samotnie gospodarującej, 514,- zł na osobę w rodzinie).

Warunki wymienione w punktach 1 i 2 muszą być spełnione jednocześnie.

Formy przyznawanej pomocy finansowej ze środków pomocy społecznejZasiłek stały

Przysługuje on:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Osobą całkowicie niezdolną do pracy jest osoba posiadająca I lub II grupę inwalidzką, albo znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny.

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,- zł, minimalna 30,- zł. Zasiłek jest wypłacany w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy

Jest wypłacany w sytuacji wystąpienia w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny, otrzymaną różnicę mnożymy przez 50% w przypadku rodziny i 50% w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Otrzymany wynik stanowi kwotę zasiłku okresowego dla danej rodziny. Minimalna wysokość zasiłku wynosi 20,- zł.

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup żywności, leków, leczenie, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowy. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie , która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Kwota przyznanego zasiłku nie może być wyższa niż odpowiednie kryterium dochodowe. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego udzielana jest pomoc w formie:

 • posiłków dla dzieci i młodzieży,
 • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla pozostałych osób.

Kryterium dochodowe do uzyskania w/w pomocy wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł,
 • dla osoby w rodzinie 771 zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również  zadania wynikające z ustaw:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./.
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180 poz. 1493/.
 3. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy /Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm./.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych /Dz. U. Nr  210, poz. 1745/.
 5. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej/ Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm./.


 

Koordynacja Systemu Zabezpieczenia Społecznego (czytaj więcej)


DODATEK MIESZKANIOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy- czyli lokali komunalnych)
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie)
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych. 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od:

 1. średniego dochodu rodziny na miesiąc

  Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Średni dochód rodziny oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:

  • w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury tj. kwoty 1.100,56 zł
  • w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury tj. kwoty 1.540,79 zł
 2. powierzchni zajmowanego lokalu

  Przy ustalaniu powierzchni lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnia itp. Powierzchnia normatywna lokalu nie może przekroczyć w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • dla 1 osoby - 35 m²
  • dla 2 osób - 40 m²
  • dla 3 osób - 45 m²
  • dla 4 osób - 55 m²
  • dla 5 osób - 65 m²
  • dla 6 osób - 70 m²
  • jeżeli w rodzinie mieszka więcej niż 6 osób dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m²
  • jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².
  Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą:

 

 1. 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 -osobowym,
 3. 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także inicjowania
i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej ustawa z dnia 29 lipca 2005r „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"(Dz.U.Nr.180.poz.1493) określa:

 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 3. Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności :

 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 4. Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Poprzez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania naruszające prawa lub dobra osobiste w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia ,naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność powodującą szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą
Osoby dotknięte przemocą mogą liczyć na pomoc:

 1. Medyczną, psychologiczną ,prawną i socjalną.
 2. Interwencji kryzysowej i wsparcia.
 3. Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania.
 4. Zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Na terenie naszej Gminy został powołany Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Harasiuki, który współpracuje z Interdyscyplinarnym Zespołem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Niżańskiego.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach lub telefonicznie pod numerem telefonu (15)8791364.
POMOC STACJONARNA ŚWIADCZONA JEST PRZEZ OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W RUDNIKU N/SANEM;
* Dom Samotnej Matki
* Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
   ul. Rzeszowska 35
   37 - 420 Rudnik nad Sanem
   e-mail: oikrudnikns@wp.pl
   Tel: 15/ 649-21-86; Kom: 667-033-511
   Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl