INFORMACJA

dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w gminie Harasiuki

Informuję, że Gmina Harasiuki otrzymała pozytywną ocenę formalną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”  w ramach działania 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014 – 2020. Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP i składa się z oceny formalnej i oceny merytorycznej.

Każdy projekt, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym poddany jest ocenie merytorycznej przez panel ekspertów. W chwili obecnej projekt złożony przez gminę Harasiuki jest poddany ocenie merytorycznej tj. finansowej, ekonomicznej,  technologicznej  oraz jakościowej  (punktowej ).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniu 2 marca 2017 r, zgodnie z ogłoszonym naborem. Projekt ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Harasiuki poprzez zamontowanie na budynkach mieszkalnych :

125 szt. jednostek wytwarzania energii z OZE w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,41MWe,

814 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci instalacji kolektorów solarnych o łącznej mocy 3,06MWt.

 

Łącznie planujemy zamontować 939 jednostek wytwarzania energii z OZE.

Całkowita wartość złożonego przez Gminę Harasiuki projektu to kwota 11 482 033,73 zł w tym dofinansowanie od wartości wydatków kwalifikowalnych na poziomie 85% co stanowi kwotę 9 018 683,97zł.

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu do działania 3.1. Rozwój OZE (projekty parasolowe) zostało złożonych 69 wniosków na łączną  kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została  kwota 120 mln zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2017 r.

Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu i upublicznienia przez Zarząd Województwa listy rankingowej projektów które otrzymały dofinansowanie, Gmina Harasiuki umieści dalszą informacje w tym zakresie.INFORMACJA

 dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w gminie Harasiuki

 

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 r  na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ukazał się komunikat o wydłużeniu do dnia 31 sierpnia 2017 r terminu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, o następującej treści :

„Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  2014 – 2020 informuje, że ocena merytoryczna „ projektów parasolowych” w ramach działania 3.1. Rozwój OZE ( konkurs numer RPPK.03.01.00.-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny projektów”.

 

 

INFORMACJA

dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w gminie Harasiuki

 

W związku z częstymi pytaniami mieszkańców gminy dotyczących możliwości realizacji projektu pod nazwą „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki” w ramach osi III Czysta energia, działanie 3.1. Rozwoj OZE projekty parasolowe, Wójt Gminy Harasiuki informuje iż wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 29.08.2017 r Zarząd Województwa Podkarpackiego w dostępnym limicie środków postawionych do dyspozycji w ogłoszonym naborze tj. 120 mln zł wybrał 14 projektów do dofinansowania zgodnie z listą rankingową, na kwotę 135 816 048 zł.

 

Lista podstawowa i rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w zamieszczonym poniżej linku.

http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2017/wyniki/3.1_1_lista_podstrezerw_30.08.2017.pdf

 

Ponadto Zarząd Województwa wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach osi priorytetowej III Czysta energia poprzez zwiększenie alokacji o około 180 mln zł.

Kwestia ta konsultowana jest z Komisją  Europejską, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

W chwili obecnej projekt Gminy Harasiuki pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstwdomowych w gminie Harasiuki”  znajduje się na 8 pozycji listy rezerwowej. W przypadku dalszego zwiększania środków finansowych  przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i powstających oszczędności poprzetargowych projekt Gminy Harasiuki możliwy będzie do dofinansowania.

 

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w zamieszczonym poniżej linku.

http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_3_1_001/wyniki/1/3_1_001_lista_rezerwowa_15_12_2017.pdf

 

 

 

INFORMACJA

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Harasiuki.

 

Projekt Nr. RPPK. 03.01.00-18-0155/17

„Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków
i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Harasiuki”

 

złożony w dniu 31 maja 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  Działanie 3.1. Rozwój OZE, Oś Priorytetowa III. Czysta Energia, w wyniku oceny przeprowadzonej przez Komitet Monitorujący RPO WP Urzędu Marszałkowskiego został oceniony pozytywnie w oparciu o kryteria wyboru i zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Harasiuki.

 

Całkowita wartość projektu to kwota 1 055 753,00 zł  w tym dofinansowanie od wartości wydatków kwalifikowalnych  na poziomie 85% , co stanowi kwotę 612 162,77 zł.

 

Planuje się zainstalowanie w siedmiu obiektach użyteczności publicznej tj.:

 1. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy o łącznej mocy 20,16 kWe,
 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Harasiukach  o mocy 20,16 kWe,
 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej o mocy 20,16 kWe,
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości:
  - Huta Krzeszowska o mocy 29,96 kWe,
  - Nowa Wieś o mocy 29,96 kWe,
  - Sieraków o mocy 39,76 kWe,
 5. Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Harasiukach o mocy 39,76 kWe.

 

Na ogólną liczbę  złożonych wniosków w ramach naboru do RPO WP – 495, ocenę pozytywną otrzymało 258, do dofinansowania wybrano 84 wnioski z czego  Gmina Harasiuki  znalazła się na pozycji 30 listy rankingowej   projektów wybranych do dofinansowania.

Planowany termin wykonania instalacji fotowoltaicznych na wyżej wymienionych obiektach to miesiąc kwiecień 2019.

 


Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl