Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. – 0,00 %

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016r – 30,35 %

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016r - 100 %

 

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl