Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 r. – 27,39 %

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r – 39,55 %

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2015 r - 100 %

 

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl