Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie instalacji (wzór zgłoszenia instalacji / wzór zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków), z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko winno zawierać (art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska):
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  • wielkość i rodzaj emisji,
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
  • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Opłaty

Za przyjęcie zgłoszenia - 120,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy w Harasiukach

37-413 Harasiuki 112 A, tel. (15) 879 13 06

e-mail: sekretariat@harasiuki.pl

Jednostka obsługująca

Referat Ochrony Środowiska,

37-413 Harasiuki 112 A, tel. (15) 879 13 06 w 36, I piętro, pokój nr 10, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 127

e-mail: srodowisko@harasiuki.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałek do piątku od 800 do 1600

Sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie zgłoszenia.

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia wniesienia zgłoszenia, Urząd Gminy nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Ewentualne doręczenie decyzji o wniesieniu sprzeciwu za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Harasiuki.

Pozostałe informacje

 1. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880).
 2. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami jest wójt gminy.
 3. Prowadzący ww. instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 5. Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl