Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 r. - 22,02 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014r - 20,98 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2014 r - 100 %

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl