Osiągnięty poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r. - 28,27
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r - 26,2 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r - 100 %

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl