1. "Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary od km 0 + 000 do km 1 + 083."

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, remont przepustu pod koroną drogi, odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym na długości 1083mb. Całkowita wartość zadania to kwota 450 839,71zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 350 000zł. Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 100 839,71zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w okresie od 16 maja do 31 sierpnia 2013r.

2. "Remont drogi dojazdu rolnego w miejscowosci Łazory"

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie remontu drogi na odcinku długości 700mb, poprzez wykonanie podbudowy materiałem łamanym, wraz z plantowaniem skarp i poboczy. Całkowita wartość zadania to kwota 82 531,57zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 56 000zł. Z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 26 531,57zł.

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl