ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 

1. Stypendium szkolne – może  otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 456 zł netto, a od 1 października 2015r. nie przekracza kwoty 514 zł netto w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego do Wójta Gminy.

2. Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły lub
z urzędu. 

 

STYPENDIUM  SZKOLNE  na rok szkolny 2015/2016

  

Wnioski należy złożyć w terminie od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach.

 

W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od 1 października 2015 r. do 15 października 2015 r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Harasiukach.


Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy, sekretariatach szkół na terenie gminy oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach.

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

 

1.     Zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów netto
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z tytułu:

 1. stosunku pracy,
 2. umowy zlecenia lub o dzieło,
 3. pracy dorywczej,
 4. rent i emerytur,
 5. alimentów,
 6. zasiłków dla bezrobotnych,
 7. działalności gospodarczej,
 8. prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 9. innych dochodów.

2.     Zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu,
 2. kosztów uzyskania przychodu,
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem,
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne
 6. należnego podatku,
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy podatnik nie prowadził działalności gospodarczej w poprzednim roku za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację
 o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek
w ZUS.

 

Rodzaje kosztów refundowanych przez stypendium szkolne:

   

 1. Podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne,
 2. Pomoce dydaktyczne np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.
 3. Artykuły szkolne np.: piórnik, blok rysunkowy, blok techniczny, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, zeszyty, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, papier  kancelaryjny, papier do drukarki,  nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.,
 4. Plecak szkolny, tornister,
 5. Obuwie sportowe i strój na wychowanie fizyczne,
 6. Fartuchy, rękawice ochronne, ubranie robocze dla uczniów szkół zawodowych,
 7. Przybory do nauki zawodu,
 8. Komputer, oprogramowanie, części do komputera, tusz do drukarki, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,
 9. Biurko, krzesło do biurka,

10. Sprzęt muzyczny (dla uczniów uczęszczających do szkół muzycznych),

11. Opłaty: 

 1. czesnego,
 2. za zajęcia edukacyjne pozaszkolne np. języków obcych,
 3. za wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
 4. za wyjścia do kin i teatrów,
 5. bach sportowych,
 6. związane z pobieraniem nauki  przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie czy internacie.

UWAGA!!  zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły  (kurtka, buty) nie jest finansowane w ramach stypendium szkolnego.

 

Druk oświadczenia

 

Opinia dyrektora szkoły

 

Wniosek o stypendium szkolne

 

Wniosek o zasiłek szkolny

 

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom.pl