Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

Gmina Harasiuki

37 – 413 Harasiuki

                Harasiuki, dnia 2017.10.04

RRG.III.3710.2.2017

 

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Krzeszowska, Huta Nowa, Gózd, Harasiuki PCB (bloki ) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej Derylaki – Huta Krzeszowska w gminie Harasiuki.

 

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, c y t u j ę :

 

  1. Czy w ramach dokumentacji projektowej należy uwzględnić projekt modernizacji / rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków?
  2. Czy termin 30 listopada 2018r obejmuje przygotowanie niezbędnych materiałów wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę czy prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę?

 

Uprzejmie informuję :

 

                Ad. 1.W ramach prowadzonego zamówienia nie jest przewidziane wykonanie projektu rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Harasiukach.

 

                Ad. 2. Za termin zakończenia wykonania zamówienia przyjmuje się datę przekazania Zamawiającemu pozwolenia na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym.
(§ 1. ust. 3  projektu umowy ).

                                                                                                        

 

                                                                                                               /-/ Henryk Bździuch

                                                                                                                         Wójt Gminy

Opublikowano: 05 października 2017 08:09

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 335

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl