OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  HARASIUKI

z dnia 2 sierpnia 2017r

 

w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

o g ł a s z a m

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

 1. 1.   Działka nr 871/3 o pow. 0,1506 ha  KW  TB1N/00097508/3 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 24.600,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset zł/  wadium  2 460,00 zł  /słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł/.

 

 1. 2.   Działka nr 871/4 o pow. 0,1507 ha  KW  TB1N/00097508/3 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 24.600,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset zł/  wadium  2 460,00 zł  /słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt zł/.

 

 1. 3.   Do ceny nabycia wymienionych działek zostanie doliczony podatek VAT
  w wysokości 23%.

 

 1. 4.   W dniu 11 maja 2016r został przeprowadzony pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

 1. 5.   W dniu 3 listopada 2016r został przeprowadzony drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

 1. 6.   W dniu 9 marca 2017r został przeprowadzony trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

 

 1. 7.   Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Zbywane nieruchomości stanowią własność Gminy Harasiuki, nie są obciążone. Nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia dla nich planu. W studium uwarunkowań tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze. Powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki częściowo porośnięte drzewostanem sosnowym i brzozowym nie przedstawiające wartości jako materiał budowlany. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania działek objętych przetargiem zostały określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Harasiuki nr RRG.II.6730.39.2011 z dnia 18 października 2011r.

Dojazd do działek bezpośrednio z drogi publicznej powiatowej nr 1067R Bidaczów – Łazory.

 1. 7.   Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Harasiuki 112a (I piętro, pokój nr 12) w dniu 7 września 2017r

1)  o godz. 1000  -  zbycie dz. nr 871/3

2)  o godz.1100 -  zbycie dz. nr 871/4

 

 1. 8.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu polskim na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr  10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 najpóźniej do dnia 4 września 2017r (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, jeżeli  osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działek można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879-13-06  wew. 36.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

WÓJT  GMINY

/ - / Henryk BŹDZIUCH

 

Opublikowano: 02 sierpnia 2017 13:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 317

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl