OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2174 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

o g ł a s z a m

 

1. Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

 

1) działka nr 644 o pow. 0,1812 ha KW TB1N/00082449/3 położona w obrębie Rogóźnia cena wywoławcza 1300,00 zł – brutto (słownie: jeden tysiąc trzysta zł) wadium 130,00 (słownie: sto trzydzieści zł).

2) działka nr 675 o pow. 0,2042 ha KW TB1N/00082449/3 położona w obrębie Rogóźnia cena wywoławcza 1600,00 zł – brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset zł) wadium 160,00 (słownie: sto sześćdziesiąt zł).

 

2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 710 z późn. zm.), sprzedaż nieruchomości niezabudowanych innych niż tereny budowlane podlega zwolnieniu od podatku VAT.

 

3. Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Zbywane nieruchomości stanowią własność Gminy Harasiuki, nie są obciążone. Nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia dla nich planu. W studium uwarunkowań ekosystemy zieleni łęgowej.

Powyższe nieruchomości położone w sąsiedztwie działek stanowiących użytki rolne. Węższym bokiem przylegają do rowu melioracyjnego, działka nr 675 przylega do drogi gruntowej, natomiast działka nr 644 nie posiada dostępu do drogi. Teren działek to w części zakrzewienia i samosiejki drzew nie przedstawiające wartości użytkowej. Wymienione działki tworzą zintegrowaną całość. Nie dopuszcza się możliwości zbycia pojedyńczych działek lecz jako jedną nieruchomość.

 

4. Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2052 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 cytowanej ustawy.

5. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć odpowiednie oświadczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Harasiuki, nie później niż do dnia 24 kwietnia 2017r do godz. 1500w sekretariacie Urzędu Gminy Harasiuki pok. Nr 7 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych ozn. nr dz. 644 i 675”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Harasiuki do dnia 26 kwietnia 2017r.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w  przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, które wpłacą wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2017r (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

6. Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Harasiuki 112a (I piętro, pokój nr 12) w dniu 9 maja 2017r o godz. 1000 .

7. Pozostałe warunki przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Koszty umowy notarialnej i innych opłat ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879-13-06  wew. 36.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

WÓJT  GMINY

/ - / Henryk BŹDZIUCH

Opublikowano: 23 marca 2017 14:15

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Załączniki:

Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa [198.26 KB]

Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych [182.86 KB]

Oświadczenie o praktycznych kwalifikacjach [262.38 KB]

Wyświetleń: 441

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl