OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

 

o g ł a s z a m

 

1. Piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:

1/ działka nr  127/10 o pow. 0,1243 ha KW TB1N/00047423/8 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 20.700,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset zł/ wadium2 070,00 zł /słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt zł/.

2/ działka nr  127/11 o pow. 0,1237 ha KW TB1N/00047423/8 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 20.600,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset zł/ wadium2 060,00 zł /słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt zł/.

3/ działka nr  127/12 o pow. 0,1230 ha KW TB1N/00047423/8 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 20.500,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset zł/ wadium2 050,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt zł/.

4/ działka nr  127/13 o pow. 0,1224 ha KW TB1N/00047423/8 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 20.400,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta zł/ wadium2 040,00 zł /słownie: dwa tysiące czterdzieści zł/.

5/ działka nr  127/14 o pow. 0,1528 ha KW TB1N/00047423/8 położona w obrębie Łazory cena wywoławcza 26.000,00 zł – netto /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł/ wadium2 600,00 zł /słownie: dwa tysiące sześćset zł/.

2. Do ceny nabycia wymienionych działek zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. Cena wywoławcza działek objętych przetargiem obejmuje wartość służebności przechodu i przejazdu przez nieruchomość gruntową oznaczoną działką nr 127/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.

4. W dniu 16 października 2015r został przeprowadzony pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

5. W dniu 15 stycznia 2016r został przeprowadzony drugi przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

6. W dniu 15 czerwca 2016r został przeprowadzony trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

7. W dniu 8 listopada 2016r został przeprowadzony czwarty przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.

8. Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

Zbywane nieruchomości stanowią własność Gminy Harasiuki, nie są obciążone. Nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiązku sporządzenia dla nich planu. W studium uwarunkowań tereny o zróżnicowanych warunkach do rozwoju rolnictwa. Powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania działek objętych przetargiem zostały określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wójta Gminy Harasiuki nr RRG.II.6730.22.2014 z dnia 2 września 2014r.

Dojazd do działek z drogi publicznej powiatowej nr 1067R Bidaczów – Łazory poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 127/9 stanowiącą drogę wewnętrzną.

9. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Harasiuki 112a I piętro, sala Gminnego Ośrodka Kultury) w dniu 22 marca 2017r

1) o godz. 1000 – zbycie dz. nr 127/10

2) o godz. 1030 – zbycie dz. nr 127/11

3) o godz. 1100 – zbycie dz. nr 127/12

4) o godz. 1130 – zbycie dz. nr 127/13

5) o godz. 1200 – zbycie dz. nr 127/14

10. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w pieniądzu polskim na konto Urzędu Gminy Harasiuki w BS Biłgoraj O/Harasiuki Nr 10 9602 0007 3000 0114 2000 0001 najpóźniej do dnia 17 marca 2017r (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Harasiuki).

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w działek można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 tel. 15 879-13-06 wew. 36.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

WÓJT GMINY

/ - / Henryk BŹDZIUCH

Opublikowano: 17 lutego 2017 13:56

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 501

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl