INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm. )

Działając na podstawie § 10 ust. 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro, Zamawiający informuje, że w prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę węgla na potrzeby Gminy Harasiuki  dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę :

 

BIO ENERGIA SILESIA

Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7,

41 – 404 Mysłowice

Uzasadnienie wyboru :

Wykonawca w wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

 

W prowadzonym postepowaniu złożono następujące oferty :

Lp.

Nazwa

i adres wykonawcy

Cena

brutto

oferty

Kryterium

cena 100%

(liczba pkt).

Łączna liczba punktów

1.

BIO Energia Silesia Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7,

41 – 404 Mysłowice

102 040,80

100

100

2.

WEGLOPASZ” Sp. z o.o.
60 – 648  Poznań,
ul. Piątkowska 149/6

115 005,00

88,72

88,72

3.

PSK Rzeszów Sp. z o.o.
ul. Gen. St. Maczka 10,
35 – 959 Rzeszów

111 241,20

91,72

91,72

 

Wójt Gminy Harasiuki

/-/ Henryk Bździuch

Opublikowano: 18 stycznia 2017 12:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 530

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl