OGŁOSZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Na podstawie  § 3 uchwały Nr XLVII/236/10 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 30 września 2010r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 114 poz. 2116/

OGŁASZAM

 

Konsultacje dotyczące projektu ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./

 

1. Cel i przedmiot konsultacji:

Celem konsultacji jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów w sprawach ważnych dla gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapewnienie form dialogu społecznego  oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu: ,,Rocznego programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

1/ rozpoczęcie konsultacji  25 września 2017 roku,

2/ zakończenie konsultacji  9 października 2017 roku.

3. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uwagi/opinie/propozycje zmian wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać:

- osobiście w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy Urzędu - pok. nr 2,

- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@harasiuki.pl,

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Harasiuki, 37 – 413 Harasiuki 112a.

4. Dodatkowe informacje

1/ Projekt uchwały i formularz znajdują się:

- na stronie BIP Gminy Harasiuki: www.bip.harasiuki.pl,

- na stronie internetowej Gminy Harasiuki,

- projekt programu znajduje się także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.       

2/ Opinie/uwagi/propozycje, które wpłyną po 9 października 2017r., nie będą rozpatrywane.

3/ Nie wyrażenie opinii, w określonym w ogłoszeniu terminie, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

4/ Wyniki konsultacji nie są wiążące i mają charakter opiniodawczy.

5/ Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.

 

 

WÓJT GMINY

/-/ Henryk Bździuch

Opublikowano: 27 września 2017 09:56

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 369

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl