OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 778 z późn. zm. )  oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z poźn. zm. ) 

Zawiadamiam

że w dniu 26.06.2017 r.  dokonano uzgodnień  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach  nr 235/1, 409, 427 położonych w obrębie Krzeszów Górny”. 

W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości,  w Urzędzie Gminy Harasiuki  w Referacie Rozwoju Gospodarczego (pokój nr 11)  w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 8°° - 16°°  można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

WÓJT  GMINY

/ - /  Henryk  BŹDZIUCH

Opublikowano: 29 czerwca 2017 08:31

Kategoria: Komunikaty

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 463

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-jst.pl