OGŁOSZENIE O NABORZE NA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE OSOBY DO ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, W TYM DLA DZIECI Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Harasiuki. Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

 

I.  Zakres wykonywanych czynności  w ramach umowy:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza:

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U z 2015r.  Poz. 581 z późn. zm.)

4. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 10 godzin tygodniowo.

 

II. Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej,  specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej , fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą   posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami  psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno -edukacyjno - wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne  usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby , które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.

5. Obywatelstwo polskie

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku 

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.

2. Spostrzegawczość , podzielność uwagi.

3. Zrównoważenie emocjonalne.

4. Odporność na trudne sytuacje i stres.

5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.

5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Ośrodka Pomocy Społecznej w  Harasiukach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 20 lutego 2017r. do godz. 12.00 na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37- 413 Harasiuki 112a  z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Opublikowano: 14 lutego 2017 09:38

Kategoria: Aktualności

Źródło: BIP - Urząd Gminy Harasiuki

Wyświetleń: 394

Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl