INFORMACJA

dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w gminie Harasiuki

Informuję, że Gmina Harasiuki otrzymała pozytywną ocenę formalną złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Harasiuki”  w ramach działania 3.1. Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014 – 2020. Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP i składa się z oceny formalnej i oceny merytorycznej.

Każdy projekt, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym poddany jest ocenie merytorycznej przez panel ekspertów. W chwili obecnej projekt złożony przez gminę Harasiuki jest poddany ocenie merytorycznej tj. finansowej, ekonomicznej,  technologicznej  oraz jakościowej  (punktowej ).

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniu 2 marca 2017 r, zgodnie z ogłoszonym naborem. Projekt ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Harasiuki poprzez zamontowanie na budynkach mieszkalnych :

125 szt. jednostek wytwarzania energii z OZE w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,41MWe,

814 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci instalacji kolektorów solarnych o łącznej mocy 3,06MWt.

 

Łącznie planujemy zamontować 939 jednostek wytwarzania energii z OZE.

Całkowita wartość złożonego przez Gminę Harasiuki projektu to kwota 11 482 033,73 zł w tym dofinansowanie od wartości wydatków kwalifikowalnych na poziomie 85% co stanowi kwotę 9 018 683,97zł.

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu do działania 3.1. Rozwój OZE (projekty parasolowe) zostało złożonych 69 wniosków na łączną  kwotę dofinansowania około 565,4 mln zł. Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została  kwota 120 mln zł.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2017 r.

Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu i upublicznienia przez Zarząd Województwa listy rankingowej projektów które otrzymały dofinansowanie, Gmina Harasiuki umieści dalszą informacje w tym zakresie. 

 

 

INFORMACJA

 

dla osób, które złożyły ankiety i deklaracje udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w gminie Harasiuki

 

 

 

 

 

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2017 r  na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ukazał się komunikat o wydłużeniu do dnia 31 sierpnia 2017 r terminu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach działania 3.1. Rozwój OZE, o następującej treści :

 

 

 

„Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  2014 – 2020 informuje, że ocena merytoryczna „ projektów parasolowych” w ramach działania 3.1. Rozwój OZE ( konkurs numer RPPK.03.01.00.-IZ.00-18-001/16), została wydłużona do 31 sierpnia br.

 

Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością dokonania zmiany w składzie Komisji Oceny projektów”.

 

 

 

 


Gmina Harasiuki

Realizacja: IDcom-web.pl